Welke soort projecten en activiteiten komen in aanmerking voor een bijdrage van het Koepelfonds?

Het Koepelfonds draagt bij aan projecten en activiteiten die de sociale cohesie in de gemeenten Leidschendam-Voorburg versterken. Allerlei soorten organisaties kunnen projecten bij het Koepelfonds indienen.
Enkele voorbeelden van projecten die in de afgelopen jaren.

Voorwaarden

Het bestuur van Stichting Koepelfonds heeft de volgende voorwaarden voor aanvragen vastgesteld:

Voorbeelden van activiteiten die voor subsidie in aanmerking kunnen komen:

Het project of de activiteiten moet gericht zijn op de sociale cohesie tussen inwoners van de gemeente Leidschendam- Voorburg
Alleen individuen of organisaties met een niet-commercieel doel komen voor een bijdrage in aanmerking
zo mogelijk hebben aanvragen een vernieuwend karakter. Het Koepelfonds verstrekt geen structurele subsidies
Aanvragen moeten via het volledig ingevulde aanvraagformulier, goed gemotiveerd en voorzien van een begroting, worden ingediend.
Betaling vindt plaats na afloop van het project of activiteit.
De organisatie dient de steun van het Koepelfonds te vermelden in folders, affiches, krantenartikelen, bijeenkomsten en dergelijke die betrekking hebben op het project of de activiteit en het Koepelfonds is gerechtigd om het project en de verleende bijdrage op zijn website te vermelden..

De procedure

Het bestuur van Stichting Koepelfonds heeft de volgende voorwaarden voor aanvragen vastgesteld:

Het bestuur beoordeelt de aanvragen binnen acht weken na indiening.
De aanvrager wordt schriftelijk op de hoogte gesteld van het besluit om al dan niet een bijdrage beschikbaar te stellen
Uiterlijk binnen 2 maanden na afloop van het project dient de aanvrager een inhoudelijk en financieel verslag in
waarna het bestuur het toegezegde bedrag overmaakt.
Tegen het besluit van het bestuur is geen beroep mogelijk.

De uitvoering van de projecten

Het bestuur van Stichting Koepelfonds heeft de volgende voorwaarden voor aanvragen vastgesteld:

Het project wordt afgerond binnen twaalf maanden na toekenning van de subsidie. In de aanvraag moet de planning van de activiteiten duidelijk worden gemaakt.
De ontvangende partij verplicht zich om de ontvangen gelden ook daadwerkelijk voor het project conform de aanvraag aan te wenden. De ontvanger stelt het bestuur desgewenst in de gelegenheid inzage te krijgen in de voortgang van het project en de besteding van de ontvangen gelden.
De ontvangende partij kan door het bestuur worden verzocht na afronding van het project de resultaten van het project te presenteren.
Bij ernstige twijfels van het bestuur over de rechtmatige besteding van de ontvangen gelden behoudt het bestuur zich het recht voor de betaling tot nader overleg op te schorten. Mocht dit overleg niet tot een voor het bestuur bevredigend resultaat leiden, dan kan de bijdrageverlening voortijdig worden beëindigd.
Bij aantoonbaar onrechtmatige besteding van ontvangen gelden behoudt het Koepelfonds zich het recht voor de verleende financiële bijdrage terug te vorderen, een en ander met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving.

Goedendag, u kunt een aanvraag doen, via het Word document dat u hier kunt downloaden. Veel succes met uw aanvraag.

Download

© Copyright 2017 - Stichting Koepelfonds - Alle rechten voorbehouden

Privacy statement

Deze website is gesponsored en wordt onderhouden door

Het Koepelfonds is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 41149623

check